Himmel, Karmel Gebierge, Aufnahme: 4.12.2016, 11:20 Uhr